Zarządzanie kancelarią prawną! Co warto powiedzieć o kodeksie karnym?

2019-02-07

Zarządzanie kancelarią prawną w aspekcie przeprowadzania postępowania przygotowawczego


Każde postępowanie przygotowawcze, może zakończyć się wniesieniem przez samego Prokuratora aktu oskarżenia do Sądu. W niektórych przypadkach organ postępowania przygotowawczego kieruje do Sądu wniosek dotyczący warunkowego umorzenie postępowania. Umorzenie postępowania karnego jest oznaką zakończenia dochodzenia bądź śledztwa, zwłaszcza w przypadku gdy dalsze postępowanie nie jest dopuszczalne albo bezprzedmiotowe, jeżeli chodzi o zarządzanie kancelarią prawną http://mecenasit.pl/kancelarie/. W następujących wypadkach dopuszczalne jest umorzenie postępowania, gdy, czyn nie został popełniony bądź występują braki w danych uzasadniających, dotyczących podejrzenie jego popełnienia, sam czyn nie zawiera znamion charakterystycznych dla czynu zabronionego lub ustawa stanowi, iż sprawca nie popełnił przestępstwa, szkodliwość społeczna czynu jest znikoma, ustawa stanowi, że sprawca nie podlega karze, osoba oskarżona zmarła, wystąpiło przedawnienie karalności, jeżeli chodzi o nawiązanie do zarządzanie kancelarią prawną.


Poza tym zalicza się wszczęte postępowanie karne co do tego samego czynu i tej samej osoby, zostało prawomocnie zakończone bądź wcześniej wszczęte nadal się toczy, sprawca w żaden sposób nie podlega orzecznictwu sądów karnych w Polsce, brak złożonej skargi oskarżyciela uprawnionego, brak koniecznego zezwolenia albo wniosku o ściganie pochodzącego od uprawnionej osoby, chyba że ustawa stanowi całkiem inaczej ewentualnie czy zachodzi całkowicie inna okoliczność, która wyłącza ściganie. W sytuacji, gdy nie doszło do popełnienia czynu albo występuje brak danych wystarczająco uzasadniających podejrzenie jego popełnienia to przypadek taki odnosi się do sytuacji, kiedy to w ogóle nie doszło do popełnienia przestępstwa, jak również do sytuacji, gdy postępowanie karne prowadzone było przeciwko niewłaściwemu oskarżonemu - pamiętajmy o tym stawiając na zarządzanie kancelarią prawną. Bardzo dobrym przykładem takiej sytuacji, będzie przypadek w którym Policja uzyskuje zawiadomienia o popełnieniu przestępstwa. Właśnie ten organ podjął oraz wykonał wszelkie czynności procesowe, jak na przykład oględziny miejsca, zatrzymania rzeczy -nagrania z monitoringu, przesłuchania świadków, które jednak nie dały mu zbytnio uzasadnionego podejrzenia, iż właśnie to przestępstwo zostało popełnione.


W przypadku drugim, gdy czyn nie zawiera znamion charakterystycznych dla czynu zabronionego lub ustawa stanowi, iż sprawca nie popełnia przestępstwa, mowa jest o sytuacji w której czyn miał miejsce, lecz nie zawiera on wszystkich możliwych znamion określonego przestępstwa. Dotyczy to także sytuacji, gdy sam oskarżony działał w ramach tak zwanej obrony koniecznej, czyli w stanie wyższej konieczności, i był pod wpływem błędu bądź był niepoczytalny. Ma to zastosowanie, jeżeli chodzi o zarządzanie kancelarią prawną. Przykładem takiej przesłanki może być sytuacja, kiedy określona osoba składa zawiadomienie dotyczące faktu kierowania wobec niej samej groźby czyli popełnienia na jej szkodę jakiegoś przestępstwa, a jednocześnie w złożonych zeznaniach podaje, iż groźba nie wzbudza w stosunku do niej żadnej uzasadnionej obawy co do spełnienia jej. 

Po trzeci, gdy szkodliwość społeczna czynu jest znikoma, powoduje to, że czyn zabroniony w żaden sposób nie stanowi przestępstwa. Przy całkowitej ocenie stopnia społecznej szkodliwości danego czynu, sąd zawsze bierze pod uwagę rodzaj oraz charakter naruszonego dobra, sposób oraz okoliczności popełnienia czynu, rozmiary wyrządzonej albo grożącej szkody, wagę naruszonych przez danego sprawcę obowiązków, jak i motywację sprawcy, postać zamiaru, stopień ich naruszenia. 

Każde umorzenie postępowania przed rozpoczęciem rozprawy z uwagi na małą społeczną szkodliwość dokonanego czynu, dopuszczalne jest tylko w przypadku, gdy zebrane dowody mają wyłącznie jednoznaczną wymowę, a dokonanie prawidłowych ustaleń co do popełnienia zarzucanego czynu przez oskarżonego oraz stopnia społecznego niebezpieczeństwa takiego czynu nie wymaga żadnej oceny materiału dowodowego, jeżeli chodzi o zarządzanie kancelarią prawną. Po czwarte do umorzenia następuje, gdy ustawa stanowi, iż sprawca nie podlega wymiaru karze. 


Kodeks karny przewiduje bardzo liczne przypadki, kiedy to mimo popełnienia konkretnego czynu, sprawca nie zostanie pociągnięty do odpowiedzialności. Jednak nie podlega żadnej karze, kto zaniechał zawiadomienia odpowiednich władz z obawy przed odpowiedzialnością karną, która grozić może jemu samemu albo jego najbliższym. Do umorzenia może dojść w sytuacji, gdy oskarżony zmarł. Przypadek taki jest oczywistą przesłanką dotyczącą umorzenia postępowania karnego, które toczy się przeciwko niemu w aspekcie zarządzanie kancelarią prawną. Natomiast karalność przestępstwa ściganego z oskarżenia prywatnego ustaje z upływem roku od czasu, gdy pokrzywdzony dowiedział się o osobie sprawcy przestępstwa, nie później jednak niż z upływem 3 lat od czasu jego popełnienia. Karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok, jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie. Stan rzeczy osądzonej zachodzi wówczas, gdy uprzednio zakończone zostało prawomocne postępowanie co do tego samego czynu tej samej osoby, zaś nowe postępowanie pokrywa się z przedmiotem postępowania w sprawie już zakończonej, a także gdy jego przedmiot jest częścią przedmiotu osądzonego w sprawie już zakończonej. 

Bez wątpienia nie wszczyna się również postępowania, a wszczęte umarza, jeżeli to wcześniej wszczęte toczy się do tego samego czynu oraz tej samej osoby, jeżeli również chodzi o zarządzanie kancelarią prawną.


W związku z czym sprawca nie podlega orzecznictwu polskich sądów karnych. W punkcie tym ujęto jednak brak podsądności polskim sądom karnym. Podsądność sądom karnym obejmuje zatem podsądność sądom powszechnym i wojskowym. Regułą jest jednak orzecznictwo sądów powszechnych, a wyjątkiem podsądność sądom wojskowym. Brak skargi uprawnionego oskarżyciela dotyczy to przestępstw, które są ścigane z oskarżenia prywatnego, na przykład zniesławienia lub zniewagi. Jeżeli w sprawie, w której powinien być wniesiony prywatny akt oskarżenia, oskarżycielem staje się osoba nie będąca pokrzywdzoną czynem przestępnym, to postępowanie takie nie powinno być wszczęte, a już wszczęte powinno zostać umorzone w odniesieniu do zarządzanie kancelarią prawną. Brak wymaganego zezwolenia na ściganie lub wniosku o ściganie pochodzącego od osoby uprawnionej, chyba że ustawa stanowi inaczej. Punkt ten dotyczy braku właściwych zezwoleń odpowiednich organów na pociągnięcie do odpowiedzialności np. posłów i senatorów, członków Trybunału Stanu, sędziów, czy też prokuratorów, jeżeli chodzi o zarządzanie kancelarią prawną. W przypadku zaistnienia przesłanek do umorzenia postępowania uprawnionymi do wydania postanowienia o swoistym umorzeniu postępowania: w przypadku dochodzenia – Policja lub inny organ prowadzący postępowanie na przykład urząd Celny po zatwierdzeniu przez Prokuratora sprawującego nadzór nad postępowaniem czy w przypadku śledztwa, a więc prokurator prowadzący postępowanie. Warto zatem wskazać, że w przypadku wydania postanowienia o umorzeniu dochodzenia przez organ nieprokuratorski nie musi zawierać ono uzasadnienia, jeżeli chodzi o zarządzanie kancelarią prawną.


Podjęcie na nowo odnosi się do postępowań przygotowawczych, niezależnie od etapu, na jakim zostały one zatem zakończone. W przypadku jednak, gdy śledztwo czy dochodzenie zostało przekształcone w postępowanie Kodeks wyraźnie zakreśla granice, w jakich prokurator jest władny podjąć na nowo postępowanie. Stawia warunek, aby podjęte postępowanie nie toczyło się przeciw osobie, która w poprzednim postępowaniu występowała w charakterze podejrzanego. 

Tym samym Kodeks postępowania karnego zawiera prawne przeszkody w podjęciu umorzonego postępowania. Omawiając szerzej kodeksowe ograniczenie w stosowaniu instytucji podjęcia, należy zastanowić się, co oznacza, iż dane postępowanie toczy się przeciwko osobie, jak i również co ustawodawca rozumie przez zwrot występować w charakterze podejrzanego. Oba wyżej przytoczone sformułowanie mają związek i wynikają z podziału postępowania przygotowawczego na fazę in rem i fazę in personam. Przeprowadzona poniżej szczegółowa analiza granicy pomiędzy tymi dwoma etapami postępowania przygotowawczego będzie w istocie wyjaśnieniem wymienionych wyżej pojęć. Jednocześnie określi zarówno przesłanki, jakie przewiduje Kodeks, które powodują prawną niedopuszczalność podjęcia na nowo umorzonego postępowania, jak i również wskaże jaki to rodzaj umorzonych postępowań przygotowawczych pozostaje poza granicami omawianej instytucji, jeżeli chodzi o zarządzanie kancelarią prawną. Zatem umorzone postępowanie przygotowawcze może być w każdym czasie podjęte na nowo na mocy postanowienia prokuratora, jeżeli nie będzie się toczyć przeciw osobie, która w poprzednim postępowaniu występowała w charakterze podejrzanego. Przepis ten stosuje się odpowiednio w sprawie, w której odmówiono wszczęcia śledztwa lub dochodzenia. 

Przewidziane w ustawie ograniczenia okresu tymczasowego aresztowania stosuje się wówczas do łącznego czasu trwania tego środka.