HyCOSy a działania w organizacji

2019-02-07

HyCOSy! Jak kształtują się sugestie pracownicze?


Pomiędzy celami międzywydziałowych znaleźć można takie, które są powiązane z wprowadzaniem następnych technik doskonalenia przedsiębiorstwa, między innymi takich jak: TPM czy też Six Sigma. Roczne cele wyznaczające stopy zysku oraz CI ustalane są zawsze na podstawie długo jak i średnioterminowych celów przedsiębiorstwa. Podczas formułowania celów, należy brać pod uwagę wszystkie uzyskane wyniki ubiegłoroczne i metody oceny usprawnień. Już po określeniu przez dany zarząd rocznych celów są one od razu delegowane na znacznie niższe szczeble. By polityka firmy była realizowana, zawsze muszą działać menedżerowie tych niższych szczebli. Im poziom jest niższy, tym strategia jest bardziej precyzyjna, aż do mierzalnych celów. Delegowanie wyznaczonych celów wymaga interpretacji strategii odpowiednio co do własnych obowiązków oraz procedur. Warto wtedy postawić na HyCOSy http://premium-medical.pl/aktualnosci/badanie-droznosci-jajowodow-hycosy-hsg-sono-hsg. Dzięki takiemu działaniu wyznaczanie i realizacja celów zwiększa integrację zespołu, jego członkowie sprawniej dzielą i koordynują zadania, usprawniana jest komunikacja pionowa i pozioma oraz podwyższa się morale pracowników.


Oprócz tego pracownicy poprzez uczestnictwo w warsztatach i projektach ciągłego doskonalenia poszerzają zakres swoich umiejętności i wiedzy. Kaizen zorientowany na jednostkę przejawia się w formie systemu sugestii, co daje możliwość usprawniania działań przez pojedynczą osobę oraz wpływa pozytywnie na poziom jej zaangażowania w pracę. Kierownictwo nie oczekuje natychmiastowych efektów ekonomicznych lecz zwraca uwagę także na morale pracowników, jeżeli chodzi o HyCOSy. System sugestii daje możliwość bezpośredniej rozmowy pracownika z przełożonym i między sobą, poprawia dwustronną komunikację i daje możliwość pomocy pracownikom w rozwiązywaniu problemów.


Liczba sugestii zgłaszanych przez pracowników jest uważana za ważne kryterium oceny jakości pracy osób bezpośrednio nadzorujących. Przełożeni wyższego szczebla powinni wspierać osoby bezpośrednio nadzorujące pracowników, by mogły im pomagać w kreowaniu większej liczby sugestii, jeżeli chodzi o HyCOSy. Dąży się do umożliwiania przedstawienia dużej ilości sugestii, a informacja o tej liczbie umieszczana jest na hali produkcyjnej w dobrze widocznym, wyznaczonym do tego miejscu, tak aby zachęcić pracowników do współzawodnictwa. Standard wymyślony przez samego pracownika jest też dla niego łatwiejszy do zaakceptowania. Wraz ze wzrostem liczby zgłaszanych i przyjętych do realizacji wniosków rozpoczęto analizę średniego czasu ich realizacji. W okresie styczeń – wrzesień 2014 wyniósł on 30 dni, co oznacza potrzebę analizy przyczyn tej sytuacji i wprowadzenie działań pozwalających na szybszą reakcję osób odpowiedzialnych za wdrożenie zmiany, jeżeli wspominamy o HyCOSy. W zakresie formalizacji programu czynnikami, które z powodzeniem stymulują jego realizację są: wprowadzenie formalnego programu do przedsiębiorstwa, ustalenie określonej struktury jego działania oraz opracowanie i wdrożenie planu rozwoju działań i projektów usprawniających. Ciągłość działań oraz kontrola czasu ich realizacji jest zapewniona poprzez stałą i konsekwentną realizację określonych celów oraz monitorowanie postępu w działaniu w aspekcie HyCOSy.


Jednak, aby zapewnić jak najszerszy zakres działań doskonalących procedury obejmują całą firmę i stosuje się podejście systemowe. Kolejnym obszarem są szkolenia, które w firmie realizowane są przede wszystkim poprzez kursy poprzedzające realizację warsztatów Kaizen, jak i delegowanie pracowników na szkolenia zewnętrzne. Kierownictwo firmy traktuje ciągłe doskonalenie, jako nieodzowne narzędzie zarządzania i kładzie bardzo duży nacisk na budowę kultury organizacyjnej bazującej na zasadach CI. Pozostałe kluczowe czynniki sukcesu w realizacji koncepcji to: działanie komórki organizacyjnej odpowiedzialnej za CI, stosowane metody i narzędzia, określanie mierzalnych celów i monitorowanie rezultatów oraz zastosowanie wybranych form komunikacji: tablice informacyjne, zebrania załogi, jeżeli chodzi o HyCOSy. Nie zapominajmy, że orientacja na procesy jest aktualnie dość ważną kategorią konstytuującą podstawy pewnej organizacji procesowej oraz zarządzania procesami w przeróżnych rodzajach organizacji. Natomiast procesy, w odróżnieniu bowiem, od funkcji w ich sformalizowanym, hierarchicznym wydaniu, są wówczas naturalnym elementem dokładnie każdej organizacji oraz to niezależnie od tego, czy jesteśmy nieświadomi ich istnienia, czy też świadomie z nimi postępujemy. Dodatkowo w interesie organizacji te procesy powinny być zaś tak modelowane, a następnie usprawniane, by wyeliminować z nich dokładnie wszystkie operacje oraz działania niedodające wartości, a wzbogacać przy tym doskonalić działania i procesy dodające pewnej wartości dla organizacji oraz jej klientów w odniesieniu do HyCOSy.


Bardzo ważne jest nie tylko posiadanie tych indywidualnych sprawnych procesów, ale stworzenie takiego właśnie układu zależności między nimi architektury procesów, łańcucha procesów, aby w jak najlepszym stopniu spełniać oczekiwania oraz zapewnić realizację zamówień konsumentów i przysporzyć organizacji tych właściwych ekonomicznych efektów. Wówczas pożądane jest przy tym, aby owe zmiany w procesach zachodziły bowiem w sposób ciągły, w odpowiedzi na zmiany permanentne zachodzące w obszarze organizacji, a szczególnie w jej wymaganiach, jej klientów i pozostałych interesariuszy, a i nawet je wyprzedzały, jeśli to jest tylko możliwe w aspekcie HyCOSy.


Wynika z obserwacji praktyki, takie doskonalenie procesów nie ma tradycyjnego charakteru, a te podstawowe powody tego stanu rzeczy leżą jak się wydaje w tak zwanych miękkich czynnikach organizacji. Ponadto podjęto próbę przedstawienia personalno-kompetencyjnych oraz kulturowych uwarunkowań tego ciągłego doskonalenia procesów, zwracając absolutnie szczególną uwagę na istniejące już możliwości poprowadzenia doskonalenia w sposób ciągły i jego granice. W związku z tym wcześniej zdefiniowano doskonalenie procesów a co najważniejsze wskazano jego miejsce w ramach zarządzania tymi procesami organizacji, dostrzegając w literaturze przedmiotu dane niejasności w tym względzie.