Hurtownia kosmetyków naturalnych! Co warto wiedzieć w odniesieniu do Urzędu Skarbowego?

2019-01-10

Hurtownia kosmetyków naturalnych a Urząd Skarbowy


Zgodnie z zapisem w regulacjach prawnych rejestracja w zakresie takiego podatku od towarów bądź usług dotyczy zatem osób fizycznych i osób prawnych bądź jednostek organizacyjnych niemających jednak osobowości prawnej i prowadzących w sposób samodzielny działalność gospodarczą ukierunkowaną na hurtownia kosmetyków naturalnych http://jmcpoland.com/.


Rejestracja jako podatnik VAT następuje przy pomocy formularza ,,VAT-R”. Ukazuje się zatem, że taki przedsiębiorca może więc wybrać jeden z dwóch określonych wariantów dotyczących aspektu VAT: rejestracja w roli podatnika czynnego, czyli składając wypełniony formularz VAT-R; rejestracja w roli podatnika zwolnionego, czyli w takim celu przedsiębiorca nie ma obowiązku składać ,,VAT-R” – jednak niezłożenie formularza staje się równoznaczne z określoną rejestracją jako tak zwany podatnik zwolniony. Pamiętajmy o tym decydując się na hurtownia kosmetyków naturalnych.


Zaznacza się jednocześnie, że przedsiębiorcy, którzy jednakże nie są zobligowani do swoistej rejestracji jako podatnicy VAT, ale jednocześnie planują zrezygnować z takiego zwolnienia mogą to zatem zrobić w dowolnym momencie składając określony formularz VAT-R. Co za tym również idzie nie ma określonej konieczności składania VAT-R w chwili zakładania firmy, pomimo, iż jest to dość częstą praktyką ukierunkowaną na hurtownia kosmetyków naturalnych. Bez wątpienia rezygnacja z przysługującego zwolnienia podmiotowego, a więc rejestracja jako tak zwany czynny podatnik VAT może być jednocześnie złożona na starcie takiej działalności gospodarczej. Ukazuje się jednocześnie, że w przypadku przedsiębiorców, którzy bez wątpienia tracą prawo do tegoż zwolnienia z VAT bądź rezygnują z takiego prawa w trakcie swoistego prowadzenia działalności czy terminy rejestracji VAT bądź aktualizacji są następujące: przed dniem, w którym to nastąpi sprzedaż towaru bądź usługi niepodlegających zwolnieniom z podatku VAT, przed określonym dniem, w którym to poszczególna firma osiągnie limit stu pięćdziesięciu tysięcy przychodu, a tym samym taki podatnik straci prawo do swoistego zwolnienia podmiotowego, przed początkiem takiego miesiąca, w którym to przedsiębiorca chce zrezygnować z takiego zwolnienia ukierunkowanego na hurtownia kosmetyków naturalnych.


W Ustawie o podatku VAT nie zostało jednak sprecyzowane kiedy to konkretnie przedsiębiorca staje się tak zwanym zarejestrowanym podatnikiem VAT. Wskazuje się jednocześnie, iż można uznać, iż staje się tak wraz z złożeniem takiego formularza VAT-R, jeżeli chodzi o hurtownia kosmetyków naturalnych. Zaznacza się, że swoista obligatoryjna rejestracja jako podatnik podatku VAT dotyczy zatem przedsiębiorców, którzy to przekroczyli sto pięćdziesiąt tysięcy złotych wartości sprzedaży w przeciągu całego roku ukierunkowanej na hurtownia kosmetyków naturalnych. Powinno się również pamiętać, iż do wyżej wskazanej wartości sprzedaży nie należy wliczać kwoty podatku oraz innych usług bądź towarów uwzględnionych w ustawie o podatku od towarów czy usług (jest tu mowa między innymi wewnątrz wspólnotowej dostawy towarów bądź sprzedaży wysyłkowej z określonego terytorium kraju bądź sprzedaży wysyłkowej na terytorium tegoż kraju).


Przedstawia się jednocześnie, iż taka działalność rozpoczynana jest w przeciągu roku, a limit taki oblicza się dość proporcjonalnie do ilości określonych miesięcy, jakie to pozostały do zakończenia pewnego roku kalendarzowego odnoszącego się do hurtownia kosmetyków naturalnych. Przedstawia się jednocześnie, że to właśnie wnioskodawca składa owe zgłoszenie rejestracyjne naczelnikowi Urzędu Skarbowego, a co za tym idzie właściwemu ze względu na następujące kryteria: adres siedziby, czyli w przypadku osób prawnych bądź jednostek organizacyjnych niemających jednak osobowości prawnej; miejsce zamieszkania, a więc w przypadku osób fizycznych, jak i również stałe miejsce prowadzenia określonej działalności gospodarczej, a więc w przypadku podmiotów nieposiadających jednak siedziby działalności gospodarczej na obszarze kraju, czyli posiadających na takim terytorium stałe miejsce prowadzenia tejże działalności gospodarczej odnoszącej się do hurtownia kosmetyków naturalnych.


Zaznacza się jednocześnie, iż dla podatników nieposiadających takie siedziby działalności gospodarczej bądź stałego miejsca prowadzenia takiej działalności gospodarczej na terytorium naszego kraju, a więc właściwym organem podatkowym jest zatem Naczelnik Drugiego Urzędu Skarbowego: Warszawa-Śródmieście. Przedstawia się jednocześnie, że wszelkie podmioty zagraniczne oprócz zgłoszenia rejestracyjnego mogą być dodatkowo poproszone poprzez urząd skarbowy o przedstawienie następujących dokumentów: umowa spółki, czyli akt założycielski bądź akt notarialny czy nawet statut; aktualny odpis z określonego Rejestru Handlowego, czyli w kraju siedziby tejże spółki, jest tu mowa o oryginale tłumaczenia wraz z taką kopią wersji obcojęzycznej; aktualne potwierdzenie odpowiedniej rejestracji do podatku VAT, czyli z kraju siedziby spółki - aspekt ten dotyczy zatem oryginału tłumaczenia wraz z określoną kopią wersji obcojęzycznej; umowa z bankiem potwierdzająca zatem otwarcie rachunku bankowego na terenie Polski, a co za tym idzie oświadczenie o tak zwanym niewystępowaniu o zwrot funkcjonującego podatku VAT.


Mówiąc o hurtownia kosmetyków naturalnych nie należy zapominać, że zaznacza się jednocześnie, że w przypadku takiego podmiotu, który to nie posiada numeru NIP konieczne jest zatem złożenie zgłoszenia identyfikacyjnego ,,NIP-2”. Wartym uwagi jest również fakt, że naczelnik urzędu skarbowego rejestruje określonego przedsiębiorcę jako takiego podatnika VAT czynnego bądź podatnika VAT zwolnionego, a co za tym idzie na jego wniosek potwierdza takie zarejestrowanie. Co za tym idzie od 1 stycznia 2015 roku taka rejestracja przedsiębiorcy dla określonych celów VAT jest jednak bezpłatna, a przedsiębiorca, który to wystąpi z wnioskiem o takie wydanie potwierdzenia rejestracji będzie zatem zobowiązany wnieść taką opłatę w wysokości stu siedemdziesięciu złotych.


Podkreśla się jednocześnie, że takie opłaty należy więc dokonać na konto Urzędu miasta bądź gminy czy dzielnicy na obszarze którego to mieści się taka siedziba naczelnika Urzędu Skarbowego.

Wartym uwagi jest również to, że w takiej to ustawie o podatku od towarów bądź usług nie zostało jednakże sprecyzowane kiedy konkretnie dany przedsiębiorca staje się zarejestrowanym podatnikiem podatku VAT. Można jednocześnie uznać, iż staje się tak wraz ze złożeniem pewnego formularza VAT-R w odniesieniu do hurtownia kosmetyków naturalnych.


Ukazuje się jednocześnie, iż jeżeli chodzi o swoistą rejestrację do podatku VAT to istotne miejsce zajmują wszelkie zwolnienia z podatku od towarów i usług. Co za tym idzie określają one pewną sytuacje, w których to przedsiębiorcy nie muszą jednakże dokonywać rejestracji jako tak zwani czynni podatnicy VAT w odniesieniu do hurtownia kosmetyków naturalnych.


Podsumowując zatem w przypadku, gdy zarejestrowany podatnik w pewien sposób zaprzestał swoistego wykonywania czynności podlegających ścisłemu opodatkowaniu jest bez wątpienia zobowiązany zgłosić swoistego zaprzestania działalności naczelnikowi danego Urzędu Skarbowego. To właśnie na takiej podstawie owy naczelnik wykreśla podatnika z tegoż rejestru. Jeżeli fakt ten nie zostanie zgłoszony, naczelnik wykreśla z urzędu podatnika z rejestru. Wykreślnie może zatem nastąpić bez zawiadomienia podatnika w przypadku, gdy w takim wyniku podjętych czynności sprawdzających okaże się, iż taki podatnik nie istnieje bądź nie ma możliwości skontaktowania się z nim czy z jego pełnomocnikiem. Zgłoszenie o zaprzestaniu działalności w wyniku śmierci podatnika zobowiązany jest zgłosić jego następca prawny odnoszący się hurtownia kosmetyków naturalnych.


Wartym uwagi jest również fakt, że określeni podatnicy zarejestrowani jako poszczególni podatnicy VAT czynni są zatem zobowiązani przed dniem dokonania pierwszej wewnątrz wspólnotowej dostawy czy wewnątrz wspólnotowego nabycia określonego towaru bądź usług zawiadomić określony Urząd Skarbowy w zgłoszeniu rejestracyjnym o swoistym zamiarze wykonywania takich czynności. Następnie przedstawia się, że to właśnie Urząd rejestruje określony podmiot jako danego podatnika VAT UE. Podatnik VAT UE posługuje się zatem w wewnątrz wspólnotowej wymianie ściśle handlowej numerem identyfikacji podatkowej poprzedzonym jednakże kodem ,,PL”.