Aplikacje mobilne a polityka inwestycyjna

2019-02-11

Aplikacje mobilne! Stawiamy na fundusze inwestycyjne


Informacje o osobach, które zarządzają funduszem są jawne i znajdują się w prospekcie informacyjnym, a równie często na stronach www funduszu. Podstawowa informacja to doświadczenie w rządzeniu aktywami, a także informacja, jak dawno zarządza się danym funduszem. Każdy zarządzający ma inny styl zarządzania. Dobrze, kiedy zarządzający ma także doświadczenie w rządzeniu w czasie słabej koniunktury, czy w czasie dobrej koniunktury na runku finansowym, gdy pełny cykl koniunkturalny jest zazwyczaj długi, dlatego równie długie doświadczenie powinna posiadać osoba zarządzająca, jeżeli chodzi o aplikacje mobilne http://3rstudio.com/. Kolejny krok to dobranie najlepszego funduszu, który obecnie znajduje się na rynku. Zazwyczaj dana grupa ma kilka lub kilkanaście funduszy, które oferują różne towarzystwa funduszowe. Przed wyborem najlepiej porównać wyniki inwestycyjne w takich okresach, jakie są zbliżone do czasu planowanego przez nas. Trzeba pamiętać, że należy porównać wyniki nie tylko dla bieżącego okresu, bo to zdecydowanie za mało. Należy brać pod uwagę minimum kilka lub kilkanaście poprzednich okresów nakierowanych na aplikacje mobilne. Cel inwestycji funduszu to wzrost wartości posiadanych przez niego aktywów przez wzrost wartości jego lokat. Dąży się tutaj do jak największego poziomu bezpieczeństwa oraz rentowności owych lokat. Fundusz ma realizować właśnie taki cel inwestycyjny przez inwestycje przede wszystkim w akcje spółek, które są notowane na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Część aktywów lokuje się w papiery wartościowe udziałowe, czy dłużne emitowane przez firmy, czy banki oraz jednostki samorządu terytorialnego, a także depozyty bankowe. Zgodnie z przepisami fundusze nie inwestują w dłużne papiery wartościowe, jeżeli ich emitentem, czy gwarantem albo poręczycielem jest NBP, Skarb Państwa, czy rządy i banki centralne w innych krajach, jeżeli chodzi o aplikacje mobilne.


Aktualnie w marcu światowy rynek kapitału lekko wyhamował. Indeks MSCI World AC, czyli wskaźnik, który obrazuje całą koniunkturę na rynku akcyjnym, podniósł się zaledwie o +1,0%. WIG spadł o -0,7 %. Na wzrost aktywów wpłynęły także warunki rynkowe, ale także wpłaty do utworzonych na pewne potrzeby inwestorów pojedynczych inwestycyjnych zamkniętych funduszy. Zgodnie z wynikami zespołu Analiz Online, saldo wypłat w marcu oraz wypłat w tym samym miesiącu to dodatkowo około 6 mld zł. Z tego jedynie 1,3mld zł przypadło na detaliczne fundusze. Lecz największy wpływ na przyrost miały konkretne rozwiązania, które zalicza się do grupy funduszy tzw. aktywów niepublicznych utworzonych bezpośrednio do konkretnych inwestorów. Środki w nich zgromadzone wzrosły o +6,4 mld zł. Stanowią one największa grupę funduszy inwestycyjnych w kraju. Razem tworzą sumę 110 mld zł, czyli praktycznie 40% całego rynku. W marcu nie można było zaobserwować sporego wzrostu wartości aktywów, które tworzą fundusz akcyjny. GPW zniżkowa oraz bilans ujemny w sprzedaży utworzyły kwotę -187mln zł. Obecnie wszystkie produkty to 31,2 mld zł.

Spory wzrost aktywów został zanotowany przez rozwiązania z niższym profilem ryzyka. Środki zgromadzone w funduszach dłużnych wzrosty o +0,5 mld zł. Ten sam segment odnotował duży wzrost w funduszach obligacji korporacyjnych w Polsce i za granicą. Rozwiązania gotówkowe oraz pieniężne także otrzymały wzrost o +0,52mld zł. Miejmy to na uwadze stawiając na aplikacje mobilne.

Fundusze absolutnej stopy zwrotu wciąż mają tendencję zwyżkową. Mimo ich ujemnego wyniku z powodu zarządzania dla całej grupy, emisja certyfikatów kilku funduszy absolutnej stopy była udana. To przyczyniło się do zgromadzenia w nich prawie 16,2 mld zł, czyli +1,7% więcej niż w uprzednim miesiącu. Biorąc pod uwagę ujęcie roczne, wartość wszystkich aktywów wzrosła praktycznie o trzecią część. 


Obecnie funkcjonuje na rynku kilka Funduszy Inwestycyjnych w Polsce. Między innymi jest to AXA FIZ Globalnych Obligacji. To niepubliczny Fundusz Inwestycyjny Zamknięty, kierowany do wybranych inwestorów. Dzięki dostępności rynków globalnych do inwestycyjnych funduszy dłużnych wciąż otwierają cię nowe możliwości dla inwestorów. Realizowana jest dzięki niemu strategia long- short w Europie Zachodniej oraz CEE na rynkach akcji. Fundusz zarabia w trakcie hossy i bessy z powodu neutralności ekspozycji na rynku akcji oraz poszczególnych sektorów. Dzięki inwestycji w AXA TFI otrzymuje się dostęp do narzędzia, które pozwala w pełni zarządzać inwestycją dzięki Internetowi. Otrzymuje się także wsparcie merytoryczne, którym są aktualizowane co miesiąc karty subfunduszy, a także komentarze rynkowe - ma to nakierowanie w aspekcie aplikacje mobilne. Zespół inwestycyjny w AXA TFI to ludzie specjalizujący się w tej dziedzinie, mają bardzo duże doświadczenie zawodowe, wybitne umiejętności oceny spółek oraz rynku, którzy specjalizują się w selekcjonowaniu spółek i alokacji oraz kontroli ryzyka. Inwestycja może zostać rozpoczęta i zakończona w dowolnej chwili. Konstrukcja parasolowa pozwala przenosić środki między subfunduszami inwestycyjnymi bez podatków od zysku kapitałowego. Kwotę podatku pobiera się w chwili zakończenia inwestycji oraz w momencie odkupienia jednostek uczestnictwa w danym subfunduszu, jeżeli chodzi o aplikacje mobilne.


Stawiając na aplikacje mobilne trzeba mieć w świadomości, że fundusz jest dla inwestorów, którzy oczekują na możliwość osiągnięcia pewnej dodatkowej stopy zwrotu bez względu na sytuację rynkową, także dla inwestorów, którzy poszukują dywersyfikacji dla portfela oszczędności, dla inwestorów, którzy akceptują wysoką zmienność w wartościach jednostek uczestnictwa. 

Inwestor musi być świadom, że istnieje możliwość utracenia sporej części zainwestowanego przez niego kapitału. Decyzje, które dotyczą wyboru lokaty, a także udziału dla poszczególnych lokat w aktywach w Funduszu, są głównie podejmowane przy uwzględnieniu dążenia ku osiągnięciu dodatniej stopy zwrotu, tak przy pozytywnej, jak i przy negatywnej koniunkturze na krajowym rynku finansów, głównie na rynku akcyjnym. Dla tego celu Fundusz zajmuje się dokonywaniem inwestycji przede wszystkim w instrumenty udziałowe, zależnie od oceny perspektywy spółki oraz branży przede wszystkich polskiego rynku akcyjnego. Agent transferowy jest podmiotem, który prowadzi rejestry uczestników funduszy otwartych oraz otwartych specjalistycznych. W ramach omawianych czynności, agent uaktualnia także salda rejestru, a także przyjmuje oraz realizuje dyspozycje wszystkich uczestników funduszu. Może np. zamieniać dane, przyjmować pełnomocnictwa. Poza tym organizuje oraz przeprowadza cały obieg dokumentacji oraz środków pieniężnych nakierowanych na aplikacje mobilne.


Fundusz Inwestycyjny Otwarty, czyli FIO to fundusz, który zbywa jednostki uczestnictwa. Charakteryzuje się zerowymi ograniczeniami w kwestii przystępowania oraz rezygnowania z uczestnictwa. Ponadto zbywa jednostki uczestnictwa oraz odkupuje je na wyraźne żądanie uczestników. Taki fundusz zbywa oraz odkupuje jednostki uczestnictwa nie rzadziej niż jeden raz na siedem dni. Jest to ustalone w statucie funduszu. Uczestnikiem takiego funduszu może zostać tak osoba fizyczna, jak i osoba prawna, a także jednostki organizacyjne, które nie posiadają osobowości prawnej odnoszącej się do aplikacje mobilne.


Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych, czyli inaczej TFI jest osobą prawa, czyli spółką akcyjną. Jest to najważniejszy organ funduszu inwestycyjnego. Jego głównym celem jest utworzenie funduszy, zarządzanie tymi funduszami, a także ich reprezentacji w stosunku do osób trzecich. Towarzystwo podejmuje także różne działania, które są niezbędne do właściwego funkcjonowania funduszu. Aby towarzystwo mogło prowadzić swoją działalność, jest niezbędne posiadanie zezwolenia KNF.

Depozytariusz to podmiot uprawniony do tego, by prowadzić rejestr aktywów funduszu, kontrolować prawidłowość zarządzanie danym funduszem, a także ustalać wartości aktywów netto w funduszu. Jest on strażnikiem zbywania oraz odkupywania jednostek, czy emitowania, a także wydawania oraz wykupywania certyfikatów inwestycji.


Wszystko to w zgodzie z przepisami ustaw oraz ze statutem funduszu. Ponadto depozytariuszem może zostać jedynie bank krajowy, konkretny oddział w zagranicznej instytucji kredytowej, który posiada siedzibę w Polsce z minimalnym funduszem własnym 100 000 000 zł, bądź Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. Zarządzający Funduszem, czyli aktywami funduszu to osoba zatrudniona przez TFI. Jest to specjalista, który ma efektywnie zarządzać środkami w funduszu tak, by spełniało to cele inwestycyjne nakierowane na aplikacje mobilne. Tytuły uczestnictwa w Instytucjach Wspólnego Inwestowania są to papiery wartościowe, które zostały emitowane dzięki właściwym przepisom prawa polskiego czy obcego, albo instrumenty finansowe, które nie są papierami wartościowymi, lecz reprezentują prawa majątkowe, które przysługują uczestnikom danej instytucji inwestowania zbiorowego. Głównie chodzi tutaj o jednostki uczestnictwa funduszy inwestycyjnych. By wybrać odpowiedni fundusz, należy zastanowić się nad celem inwestycyjnym, akceptowanym poziomem ryzyka, odpowiednim horyzontem czasowym, kosztami ponoszonymi przez uczestników, doświadczeniem zarządzających oraz wynikami inwestycyjnymi funduszu. Pierwszy krok w podjęciu decyzji inwestycyjnej to określenie celu inwestycyjnego, więc określenie, co zamierza się osiągnąć przez daną inwestycję. Kolejny trzeba rozstrzygnąć, czy fundusz może zapewniać osiągnięcie danego celu. Jeśli chodzi o fundusze inwestycyjne otwarte i specjalistyczne, wg przepisów prawa cel inwestycyjny jest ograniczony do trzech możliwości, czyli do: ochrony rzeczywistej wartości kapitału, osiąganie przychodów z lokat funduszu, a także powiększenie kapitału przez wzrost wartości wszystkich lokat w funduszu, jeżeli chodzi o aplikacje mobilne.


Drugie kryterium wyboru funduszu to indywidualnie akceptowany poziom ryzyka przez inwestora. Jeżeli nie akceptuje się żadnych strat, warto wybrać fundusz rynku pieniężnego. Jeżeli dopuszcza się niewielkie straty w czekaniu na zyski, które mogą przekroczyć dochody z lokat, warto wybrać fundusz obligacji. Jeśli dopuszcza się dosyć spore straty z nadzieją, że osiągnie się zdecydowanie większe zyski, warto wybrać fundusz akcyjny. Wybór funduszu musi zależeć najpierw od horyzontu czasu w planowanej inwestycji. Jeśli ma to być inwestycja na krótki czas, najlepszy będzie fundusz pieniężny. Jeżeli ma to być inwestycja na średni czas, warto wybrać fundusz obligacji. Jeżeli ma to być fundusz na długi czas, warto zdecydować się na fundusz akcji - postawmy zatem na aplikacje mobilne. 

Następnie trzeba będzie porównać koszty, które mają ponieść uczestnicy. Są one równie ważne jak osiągane zyski. Wynika to z tego, że żaden fundusz nie może zagwarantować sprecyzowanego wyniku w przyszłości, lecz z pewnością będzie się wiązał z poniesieniem pewnym opłat, które określa statut funduszu. Informacje o osobach, które zarządzają funduszem są jawne i znajdują się w prospekcie informacyjnym, a równie często na stronach www funduszu. Podstawowa informacja to doświadczenie w rządzeniu aktywami, a także informacja, jak dawno zarządza się danym funduszem. 


Każdy zarządzający ma inny styl zarządzania. Dobrze, kiedy zarządzający ma także doświadczenie w rządzeniu w czasie słabej koniunktury, czy w czasie dobrej koniunktury na runku finansowym, gdy pełny cykl koniunkturalny jest zazwyczaj długi, dlatego równie długie doświadczenie powinna posiadać osoba zarządzająca. Kolejny krok to dobranie najlepszego funduszu, który obecnie znajduje się na rynku. Zazwyczaj dana grupa ma kilka lub kilkanaście funduszy, które oferują różne towarzystwa funduszowe. Przed wyborem najlepiej porównać wyniki inwestycyjne w takich okresach, jakie są zbliżone do czasu planowanego przez nas. Trzeba pamiętać, że należy porównać wyniki nie tylko dla bieżącego okresu, bo to zdecydowanie za mało. Należy brać pod uwagę minimum kilka lub kilkanaście poprzednich okresów odnoszących się na aplikacje mobilne.


Wspomniana analiza wstępna sprawozdania finansowego została więc złożona z analizy pionowej oraz poziomej. Badanie dynamiki sumy oraz pozycji bilansowych dotyczących analizy poziomej, która miała jednocześnie na celu ustalenie zmian w poszczególnym czasie. Można było jednocześnie zaobserwować wzrost oraz spadek określonej sumy bilansowej i wielkości poszczególnych pozycji aktywów czy finansujących je pasywów. Doprowadziło to zatem do zmian poszczególnej struktury. Powodem przeprowadzenia takiej to analizy na przełomie lat był zatem fakt, iż dokonywanie analizy na podstawie wieloletnich danych są jednak postrzegane jako najlepsze, jeżeli chodzi o aplikacje mobilne.


Dopiero w takim to wypadku widać tendencje i kierunki rozwoju określonych pozycji co umożliwiło wnioskowanie dotyczące majątkowo-finansowej analizy funduszy inwestycyjnych. 

Analiza ta zgodnie z nazwą stała się początkowym etapem analizy określonych sprawozdań finansowych, które to osoba tworząca wstępne hipotezy o kondycji firmy. Miała ona więc sugerować kierunek kolejnej analizy. Obecnie, gdy większość firm posiada mniej rozbudowane informatyczne systemy rachunkowości problemem stał się nadmiar formacji, które nie zostają zatem poddane określonej selekcji i przetworzeniu, które więc wywołuje jedynie tak zwany szum informacyjny. 

Przedstawia się, że analiza sprawozdań finansowych, w tym również analiza wstępna służyła swoistej selekcji materiału badawczego i pozwoliła formułować wnioski. Były one etapowo pogłębiane czy weryfikowane przy pomocy zaawansowanych metod analizy. W związku z tym, iż analizie wstępnej poddawana jest jedynie część informacji zawartych w sprawozdaniach finansowych, a jej poszczególne metody są dość proste, a zarazem możliwe interpretacje są zbyt wieloznaczne, żeby można było wyciągać jednoznaczne wnioski co do rentowności działalności. Miejmy to na uwadze decydując się na aplikacje mobilne. Poza tym wielkości kwotowe zawarte w ukazywanych sprawozdaniach finansowych, pomimo ówczesnych sprawozdań w stopniu niewystarczającym wyjaśniły skutki operacji gospodarczych, jakie to nastąpiły w przeciągu danego roku obrotowego.